Η Στρατιωτική Ιστορία

Βιβλιογραφία

 • Η Ελλάς εν τη Μικρά Ασία, Στρατηγός Ξενοφών, έκδ. 1925
 • Αι διχόνιαι των Αξιωματικών μας και η διάλυσις του Στρατού μας εν Μικρά Ασία, Φεσσόπουλος Γ.
 • Η Σκιά της Δύσεως, Σακελλαρόπουλος Κ., Εκδ. Αετός, 1954
 • Αναμνήσεις 1896-1920, Παρασκευόπουλος Λ., 1935
 • Δορύλαιον – Σαγγάριος, 1921, Βασιλόπαις Ανδρέας, Εκδ. Αγών, Παρίσι, 1928
 • Η εσωτερική άποψις της Μικρασιατικής Καταστροφής, Δούσμανης Β., Εκδ. Πυρσός, Αθήναι, 1928
 • Ιστορικές Σελίδες τα οποίας έζησα, Δούσμανης Β., 
 • Η Αγωνία ενός Έθνους, Πασσάς Ι., Τυπογρ. Καρανάση, Αθήνα, 1925
 • Πόλεμος και Ελευθερία, Η Μικρασιατική Εκστρατεία Όπως την Είδα, Σπυρίδωνος Γ., Ελεύθερη Σκέψις, Αθήνα, 2011
 • Επίτομος Ιστορία Εκστρατείας Μικράς Ασίας 1919-1922, ΓΕΣ/ΔΙΣ, 2002
 • Ο Ελληνικός Στρατός εις την Σμύρνη, ΓΕΣ/ΔΙΣ, 1957
 • Επιχειρήσεις Φιλαδέλφειας–Προύσας–Ουσάκ Ιουνίου–Νοεμβρίου 1921, ΓΕΣ/ΔΙΣ, 1957
 • Επιχειρήσεις Φιλαδέλφειας–Προύσας–Ουσάκ Ιουνίου–Νοεμβρίου 1921, Σχεδιαγράμματα, ΓΕΣ/ΔΙΣ, 1957
 • Επιχειρήσεις προς Άγκυραν 1921, Μέρος 1ο: 10 Ιουλίου-21 Αυγούστου, ΓΕΣ/ΔΙΣ, 1965
 • Ανεφοδιασμοί και Μεταφοραί κατά την Μικρασιατικήν Εκστρατείαν (1919–1922), ΓΕΣ/ΔΙΣ, 1969
 • Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΔ’. Συλλογικό, Εκδοτική Αθηνών
 • Η Μικρασιατική Εκστρατεία 1919-1922, Μπουλαλάς Κλ., 1959
 • Η Μικρασιατική Ήττα – Αύγουστος 1922, Κανελλόπουλος Κ.Δ., 1936
 • Το Όραμα της Ιωνίας, Smith M.L.,  Εκδ. ΜΙΕΤ, 2002
 • Οθωμανική Πραγματικότητα, Ν. Σαρρής, Εκδ. Αρσενίδη, 1990
 • Ο Οθωμανικός Στρατός [1299-1922], Χ. Κονταρίδης, Εκδ. Ευρασία, 2012
 • Μεγάλη Στρατιωτική και Ναυτική Εγκυκλοπαίδεια, συλλογικό, Αθήνα, 1929
 • A Military History of the Ottomans, Uyar M, Erickson E., Praeger, 2009
 • Encyclopedia of the Ottoman Empire, Agoston Gabor, Facts on File, 2009
 • Sorrowful Shores, Violence, Ethnicity and the End of the Ottoman Empire, 1912-1923, Gingeras R., Oxford UP, 2009
 • Soviet Eastern Policy and Turkey, 1920-1991, Gökay B., Routledge, 2006
 • A Brief History of the Late Ottoman Empire, Hanioglu S, Princeton UP, 2008
 • Turkey, A Modern History, Zuercher E., Tauris, 1992

(Η ανωτέρω βιβλιογραφία είναι αυτή που έχει χρησιμοποιηθεί στα κείμενα που έχουν μέχρι σήμερα συνταχθεί. Θα ενημερώνεται συνεχώς καθώς συντάσσονται νέα κείμενα και τα ήδη υπάρχοντα εμπλουτίζονται ή αναθεωρούνται.)